Area Warden - South - Tenders Global

Area Warden – South

Snowdonia National Park Authority

tendersglobal.net

Warden Ardal – De

Dolgellau, Gwynedd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth
ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc
yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Warden Ardal i ymuno â’n tîm yn barhaol, llawn amser gan weithio 37
awr yr wythnos.

Y Manteision

– Cyflog o £27,852 – £32,020 y flwyddyn

– Cefnogi mynediad a hawliau tramwy o fewn y Parc Cenedlaethol

– Gweithio o leoliad anhygoel ar waelod yr Wyddfa

Y Rôl

Fel Warden Ardal, byddwch yn darparu gwasanaeth warden effeithiol ar draws de Parc Cenedlaethol
Eryri.

Yn benodol, byddwch yn datblygu ac yn cyflawni gweithgareddau mynediad i gefn gwlad, rheoli
tir, cadwraeth a rheoli hawliau tramwy fel rhan o amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni.

Gan gyfrannu at hirhoedledd y Parc, byddwch yn cynnal a chadw eiddo’r Parc yn cefnogi mynediad
cyhoeddus a mwynhad o’r Parc ac yn rhoi arweiniad a gwybodaeth i ymwelwyr, gan sicrhau eu
diogelwch cyffredinol.

Yn ogystal, byddwch yn:

– Goruchwylio Wardeniaid Patrol a gwirfoddolwyr

– Meithrin perthynas dda rhwng trigolion ac ymwelwyr

– Cwblhau gwaith arolwg

Amdanat chi

I gael eich ystyried yn Warden Ardal, bydd angen:

– Profiad o Reoli Cefn Gwlad, materion hamdden a mynediad

– Profiad o weithio gyda thirfeddianwyr a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychioliadol neu
asiantaethau gwirfoddol

– Profiad profedig o feithrin perthynas gref â sefydliadau eraill

– Gwybodaeth am faterion mynediad a hamdden cyfredol

– Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol

– Llythrennedd cyfrifiadurol a hyder yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office

– O leiaf, HND (neu gyfwerth) mewn Rheoli Tir neu bwnc perthnasol arall

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Warden, Warden Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc
Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Felly, os ydych am groesawu galwad yr awyr agored fel Warden Ardal, gwnewch gais drwy’r botwm a
ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a
hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.


Area Warden – South

Dolgellau, Gwynedd

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Eryri National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for an Area Warden to join our team on a permanent, full-time basis working 37 hours per week.

The Benefits

– Salary of £27,852 – £32,020 per annum
– Support access and rights of way within the National Park
– Work from an incredible location at the base of Snowdon

The Role

As an Area Warden, you’ll deliver an effective warden service across the south of Snowdonia National Park.

Specifically, you will develop and carry out countryside access, land management, conservation and right of way management activities as part of an array of projects and programmes.

Contributing to the longevity of the Park, you will maintain Park property support public access and enjoyment of the Park and provide guidance and information to visitors, ensuring their overall safety.

Additionally, you will:

– Supervise Patrol Wardens and volunteers
– Foster good relations between residents and visitors
– Complete survey work

About You

To be considered as an Area Warden, you will need:

– Experience of Countryside Management, recreation and access issues
– Experience of working with landowners and managers, local authorities, representative bodies
or voluntary agencies
– Proven experience of building strong relationships with other organisations
– Knowledge of current access and recreational issues
– Awareness of National Park purposes
– Computer literacy and confidence in the use of Microsoft Office software
–  At a minimum, an HND (or equivalent) in Land Management or another relevant subject

The closing date for applications is 27th February 2023.

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger,
Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

So, if you are looking to embrace the call of the outdoors as an Area Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Find out more & apply

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (tendersglobal.net) you saw this internship posting.

Job Location