Gweithiwr Cefnogi Gwasanaeth - Tenders Global

Gweithiwr Cefnogi Gwasanaeth

British Red Cross

tendersglobal.net

Gweithiwr Cefnogi – Adran Achosion Brys
Lleoliad: Ysbyty Athrofaol Y Grange, Llanfrechfa Grange, Heol Caerllion, Cwmbr�n NP44 8YN
Math o gontract: Cyfnod Penodol Hyd at 31 Mawrth 2025
Oriau’r wythnos: 22
Cyflog: �20,405 y flwyddyn pro-rata
Ydych chi wrth eich bodd yn helpu pobl mewn angen? Ydych chi’n chwilio am r�l werth chweil a allai roi hwb i’ch gyrfa yn y sector iechyd a chymdeithasol?
Ydych chi’n ofalgar ac yn wydn ac yn gallu meddwl ar eich traed o fewn sefyllfa dan bwysau?
Byddwch wedi’ch lleoli yn yr Adran Achosion Brys cyflym, gan ddarparu gofal i gleifion a’u teuluoedd. Byddwch yn ymgymryd � thasgau anfeddygol i ryddhau’r staff meddygol. Bydd hyn yn eu galluogi i ganolbwyntio ar eu r�l glinigol tra byddwch yn gwneud i gleifion aros mor hamddenol � phosibl.
Diwrnod ym mywyd Gweithiwr Cefnogi:

Byddwch yn hebrwng cleifion i adrannau penodedig.
Byddwch yn casglu presgripsiynau i gyflymu eu rhyddhau.
Byddwch yn cynorthwyo i ddosbarthu prydau bwyd ac yn sicrhau bod cleifion yn cael bwyd/diod wrth aros am oriau hir.
Byddwch yn gyrru cleifion adref ar �l eu rhyddhau, gan sicrhau eu bod wedi setlo’n ddiogel.
Byddwch yn cyfeirio cleifion at ffynonellau cymorth eraill yn eu hardal.

Sylwch fod y gwasanaeth hwn yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 10am a 10pm, gan gynnwys gwyliau banc.
I fod yn Weithiwr Cefnogi llwyddiannus:

Ydych chi’n gwybod sut i wella ansawdd gwasanaeth er budd defnyddwyr? Allwch chi ddelio ag ymholiadau mewn modd cynnil?
A oes gennych chi wybodaeth dda am wasanaethau a ddarperir gan y GIG a Gofal Cymdeithasol?
Ydych chi’n llythrennog mewn TG?
Oes gennych chi drwydded yrru lawn y DU sy’n eich galluogi i yrru cerbyd trawsyrru � llaw?

Y dyddiad cau ar gyfer eich cais yw dydd Iau 7 Rhagfyr 2023.

Sylwch yr anogir gwneud cais cynnar gan ein bod yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb yn gynnar.

Yn gyfnewid am eich ymroddiad a’ch arbenigedd, byddwch yn cael:

Gwyliau: 36 diwrnod o wyliau blynyddol (gan gynnwys gwyliau banc) + opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol.
Cynllun pensiwn: Hyd at 6% o bensiwn cyfrannol.
Gweithio hyblyg: Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich arddull gwaith dewisol.
Dysgu a Datblygu: Ystod eang o ragolygon gyrfa a dysgu.
Gostyngiadau: Mynediad i Gerdyn Gostyngiad Golau Glas a llwyfan buddion gweithwyr.
Cymorth Lles: Mynediad at gymorth iechyd meddwl a lles.
Gweithio mewn T�m: Hyrwyddwch ein cenhadaeth mewn t�m cydweithredol.
Beicio i’r Gwaith: Prydlesu beic drwy’r cynllun.
Benthyciad tocyn tymor: Benthyciad di-log ar gyfer costau cymudo.

Rydym yn falch o gymryd rhan yn y cynllun anabledd hyderus ar gyfer rolau yn y DU. Yn ystod y broses ymgeisio, gofynnir i chi a ydych yn dymuno gwneud cais o dan y cynllun.

Yn Y Groes Goch Brydeinig, rydym yn ymfalch�o yn ein gweithlu amrywiol, ac yn sicrhau bod gennym amgylchedd cynhwysol ar gyfer ein holl staff a gwirfoddolwyr. Rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i sicrhau y gall ein timau ddod �’u gwir bobl i’r gwaith heb risg nac ofn gwahaniaethu. Rydym yn gwneud hyn drwy adroddiadau data rheolaidd, a chymorth ein Rhwydwaith Hil a Chydraddoldeb mewnol (REEN), Rhwydwaith LHDT+, ein Rhwydwaith Anabledd a Lles (DAWN), Rhwydwaith Rhyw, Rhwydwaith Gofalwyr a Rhwydwaith Ieuenctid.

Cysylltu caredigrwydd dynol ag argyfwng dynol

How to apply

https://www.aplitrak.com/?adid=amFja2llbWNmYWRkZW4uODQxMTkuMzgzMEByZWRjcm9zc3VrLmFwbGl0cmFrLmNvbQ

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover (motivaiton) letter where (tendersglobal.net) you saw this job posting.

Job Location